ورود کاربران

بیانات در محفل انس با قرآن 19 تیر 1392

بحمدالله امروز جامعه¬‌ی ما با قرآن مأنوس شده¬‌اند. البته ما به این قانع نیستیم؛ ما معتقدیم همه¬‌ی آحاد جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار كنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر كنند. آنچه كه ما را به حقایق نورانی می¬رساند، تدبر در قرآن است؛ و این حفظ قرآن كه بحمدالله امروز در بین شما جوان¬ها، در بین جوان¬های كشور، در سرتاسر كشور رواج پیدا كرده است، یك مقدمه¬‌ی خوبی است برای تدبر. یعنی حفظ و تكرار و انس با آیات كریمه¬‌ی قرآن و پی ‌در پی آیات الهی را مورد توجه قرار دادن، موجب می¬شود كه انسان بتواند در قرآن تدبر كند.

سایت های همکاران: