ورود کاربران

معرفی تدبر:

معنای لغوی تدبیر به معنای پشت سر هم قرار دادن اشیاء، امور یا الفاظ و درنتیجه، تدبر به معنای پشت سر هم دریافت کردن اشیاء، امور یا الفاظ است.

در اصطلاح تدبر در قرآن کریم، دریافت یا همان پذیرش آگاهانه تدبیر موجود در قرآن کریم است.

تدبیر، شأن هر حکیمی به هنگام سخن گفتن و تدبر، شأن هر عاقلی به هنگام شنیدن سخن حکیمانه است.

نویسنده یک متن درحال تدبیر و پشت سرهم قرار دادن کلمات، جملات و پاراگراف ها می باشد و به این ترتیب یک متن علمی را سامان می دهد و مطالعه کنندگان آن متن درحال تدبر و پشت سرهم دریافت کردن کلمات، جملات و پاراگراف ها هستند و به این ترتیب آن متن علمی را می فهمند.

خدای حکیم نیز کلمات، آیات و حتی سوره ها را تدبیر فرموده و این گونه با ما سخن گفته است و ما عاقلان هم برای استفاده از سخن او باید تدبیر کنیم و کلمات و آیات و حتی سوره ها را پشت سر هم و منسجم دریابیم، نه پراکنده و بی ربط.

لذا می توان تدبر را این گونه تعریف کرد:

دریافت پی در پی کلمات هر آیه که به فهم منسجم آن آیه منتهی می شود؛

دریافت پی در پی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می شود؛

دریافت پی در پی سوره های قرآن کریم که به فهم منسجم همه قرآن منتهی می شود.

ردیف نخست این تعریف مربوط به فهم منسجم هر یک از آیات قرآن کریم است، امری مهم که خوشبختانه درطول سالیان متمادی مورد توجه بوده و آثار و برکات فراوان آن در ترجمه ها و تفاسیر مختلف مشاهده می شود.

ردیف سوم این تعریف هم تا پیش از تحقق ردیف دوم محقق نمی شود.

بنابراین تعریف تدبر در قرآن کریم از این قرار است:

دریافت پی در پی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می شود.

سایت های همکاران: